Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Mark Tven. Şahzadə və dilənçi. Oskar Uayld. Nağıllar

Bu kitaba milli Amerika ədəbiyyatının yaranması, inkişafı və təşəkkülündə əvəzsiz rol oynamış M.Tvenin "Şahzadə və dilənçi" əsəri və görkəmli ingilis yazıçısı O.Uayldın nağılları daxil edilmişdi

Etel Lilian Voyniç. Ovod

İnqilabi-romantik roman. İlk olaraq 1897-ci ildə ABŞ-da çap olunmuşdur. Romanda gizli inqilabi təşkilat olan “Gənc İtaliya”nın iştirakçılarının XX əsrin birinci yarısındakı fəaliyyəti əks olunub. Xristianlıq

Yunus Əmrə. Əsərləri

Klassik dünya ədəbiyyatı seriyasına daxil olan Yunus Əmrənin “Əsərlri”ndə “Divan”ı, Yunus Əmrənin adı ilə bağlanan şeirlərdən seçmələr, “Risalətün-nushiyyə”si təqdim olunmuşdur.

Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. I cild

XX əsrin əvvəlində nəşr etdirdiyi şeir, hekayə və pyesləri, ədəbi-publisist yazıları, müntəxəbat və dərslikləri bir yazıçı və pedaqoq kimi, romantik çalarla aşılanmış maarifçi-realist ədəbi hərəkatı

Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. II cild

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri olan Abdulla Şaiq romantik şair, nasir, dramaturq, ədəbiyyatşünas alim, bədii tərcümələr müəllifi kimi zəngin və çoxşaxəli yaradıcılıq irsinə malikdir.