Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Məmməd Səid Ordubadi. Qılınc və qələm

Yazıçının tarixi romanlarından sonuncusu olan “Qılınc və qələm”də böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin yaşadığı dövrün geniş, hərtərəfli mənzərəsi yaradılmışdır

Mirzə Şəfi Vazeh. Nəğmələr

Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Mirzə Şəfi Vazehin əldə olan qəzəl, müxəmməs və rübailəri onun nə qədər zəngin yaradıcılıq təcrübəsinə və yüksək istedada malik olduğunu göstərir.

Mayn Rid. Seçilmiş əsərləri

Bu kitabda macəra romanlarının bənzərsiz ustası Mayn Ridin “Başsız atlı” və “Otseola – Seminolların başçısı” əsərləri yer almışdır. “Başsız atlı”da yazıçı ABŞ tərəfindən qəsb olunmuş ölkələrin xalqların

Şəmistan Nəzirli. Azərbaycan generalları

Yazıçı-jurnalist Şəmistan Nəzirlinin oxuculara təqdim olunan “Azərbaycan generalları” kitabı uzun illər aparılan axtarışların və gərgin zəhmətin bəhrəsidir. Tarixi sənədlərin şahidliyi ilə yazılan bu

Qabusnamə

Fars nəsrinin ilk mərhələsində elə kitab göstərmək olmaz ki, o, məzmununun rəngarəngliyi, dilinin səlisliyi, oxucular arasında qazandığı şöhrət nöqteyi-nəzərindən "Qabusnamə" ilə müqayisə edilə b