Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

12 noyabr 1995-ci il tarixdə keçirilən Azərbaycan Respublikası referendumunda qəbul olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda dərc edilmişdir (31 iyul 1997-ci il, № 1)"Azərbaycan Respublikası Konstitu

Molla Nəsrəddin lətifələri

Uyğur elindən Serbiyayadək böyük bir ərazidə geniş şöhrət tapmış, duzlu, məzəli hekayələri, tutarlı cavabları el məsəllərinə çerilmiş, xalqın rəğbət və məhəbbətini qazanmış Molla Nəsrəddin xalq mü

Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y.. Ekologiya, ətraf mühit və insan

Kitabda dünyada, o cümlədən Azərbaycanda ekologiya elminin inkişaf tarixi, müxtəlif səviyyələrdə (populyasiya, biosenoz, ekosistem, biosfer) təbii sistemlərin funksiyalarının əsas qanunauyğunluqları, insan ekologiyası; insa

Səbuhi Əhmədov. Azərbaycan tarixində yüz şəxssiyyət

Topluya Azərbaycanın qədim keçmişindən ən yeni tarixədək keçdiyi uzun və keşməkeşli yolda izlərini qoymuş şəxiyyətlər haqqında yığcam məlumatlar daxil edilmişdir.

Kitabi Dədə Qorqud

«Kitabi-Dədə Qorqud» bir müqəddimə və 12 boydan ibarət dastandır. Bir sıra alimlərin fikrinə görə bu dastanlar əsasən X—XI əsrlərdə Azərbaycanda cərəyan edən hadisələrlə səsləşməkdədir. Eyni zamanda həm də «Oğuznamə