Qax rayon Mərkəzi kitabxanası

Qax rayon

Yəsəvi Əhməd. Divani-Hikmət

Ədəbiyyat tarixində belə hesab olunur ki, Yəsəvi qədər türkün ruhunu, dünyagörüşünü, məişətini, həyat tərzini duyan olmayıb, bu təbii ahəngi ilk dəfə Yəsəvi tutub, ona milli dil, üslub, milli forma, vəzn biçimi verib. 800 il

Bilqamıs dastanı

"Bilqamıs" dastanı öz məzmununa görə də Azərbaycan folkloru, xüsusilə nağıl və dastanları ilə kök yaxınlığına malikdir. Bir çox xalq nağıllarımızda və əfsanələrimizdə rast gəlinən yeraltı dünyaya,

Balasaqunlu Yusif. Qutadqu bilik: poema

Bu kitab 1069-cu ildə Yusif Uluq Xas Hacib tərəfindən yazılmışdır. O, Balasaqun əhli olub, əsərini Qaşqarda bitirmişdir, yazıbQaraxani sultanı Satıq Buğra xana təqdim etmişdir. Müəllif öz zamanının ən

Kitabi-Dədə Qorqud

"Kitabi Dədə Qorqud" ("Kitab-i Dədəm Qorqud əla lisan-i taife-i Oğuzan" (Oğuz tayfalarının dilində Dədəm Qorqudun kitabı- Oğuz türk dastanı. Azərbaycan xalq ədəbiyyatının ən qədim yazılı abidəsi (XI-XII əsrl

Hüsenqulu Sarabski. Köhnə Bakı

Kitab 1939-cu ildə Azərnəşrin Bədii ədəbiyyat şöbəsi tərəfindən nəşr edilmişdir. Redaktoru H. Əfəndiyev, bədii tərtibat və şəkillər xalq rəssamı Ə. Əzimzadənindir. Müəlif Hüsenqulu Sarabski qədim XIX əsr kapital