Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Короглу

Данная публикация эпоса "Короглу” сост авлена на основании извес тных существующих архивных материалов с привлечением обнаруженных ма

Manas dastanı

Azərbaycan oxucusuna ilk dəfə təqdim olunan bu dastan nıöhtəşəm qırğız eposu “Manas”ın Kencş Yusupov tərofindən nəsr şəklinə salmnnş və Adıl Cərnil tərəfindən tərcümə edilmiş yeni, həm də ən yığcam variantıdır.

Başkurt Halk Destanı Ural Batır

Başkurt Halk Destanı Ural Batır

Yəsəvi Əhməd. Divani-Hikmət

Ədəbiyyat tarixində belə hesab olunur ki, Yəsəvi qədər türkün ruhunu, dünyagörüşünü, məişətini, həyat tərzini duyan olmayıb, bu təbii ahəngi ilk dəfə Yəsəvi tutub, ona milli dil, üslub, milli forma, vəzn biçimi verib. 800 il

Bilqamıs dastanı

"Bilqamıs" dastanı öz məzmununa görə də Azərbaycan folkloru, xüsusilə nağıl və dastanları ilə kök yaxınlığına malikdir. Bir çox xalq nağıllarımızda və əfsanələrimizdə rast gəlinən yeraltı dünyaya,