Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Ə.H. Əliyev, F.Ə. Əliyeva, V.M. Mədətova. İnsan və heyvan fiziologiyası. I hissə

Dərslikdə insan və heyvan fiziologiyasının aşağıda adları verilmiş əsas bölmələrinə aidmüasir məlumatlar verilmişdir.Bakalavr pilləsində oxuyan tələbələr üçün biologiyanın əsas bölmələrindən biri hesab edilən«İnsan və

E.A. Məmmədova. Yeraltı suların dinamikası

Dərslikdə yeraltı suların hərəkət nəzəriyyəsi:süzülmənin fiziki-riyazi əsaslan, süzülmə ilə bağlı məsələlərin həlli üsulları, təcrübə-süzülmə işlərinin nəzəri əsasları və s. haqqında bəhs cdilir. Əsas diqqət hid

Riyazi Fizika. Diferensial tənliklər

Riyazi Fizika diferensial tənliklər kitabı Xüsusi törəməli tənliklər, Sərhəd məsələsi, Dalğa tənliyi üçün koşi məsələsi, Dalğa tənliyi üçün qarişiq məsələ, Istilikkeçirmə tənliyi, Harmonik funksiyalar, Dirixle və neyman

Ə.H. Əliyev, F.Ə. Əliyeva, V.M. Mədətova. İnsan və heyvan fiziologiyası. II hissə

Dərslikdə insan və heyvan fiziologiyasının aşağıda adları verilmiş əsas bölmələrinə aid müasir məlumatlar verilmişdir.Bakalavr pilləsində oxuyan tələbələr üçün biologiyanın əsas bölmələrindən biri hesab edilən «lnsan və

E. B. Zeynalov. Polimer materialları üçün antioksidantlar

Yaxşı məlumdur ki, termiki, oksidləşdirici, fotolitik, radioktiv, hidrolitik, bioloji və bu kimi qocalma proseslərini aradan qaldırmaq nöqteyi-nəzərindən üzvi birləşmələr, polimerlər, kompozisiya və materiallara əlavələr kimi bir sı