Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində görkəmli qadınlar

Tarixən böyük mədəniyyətlər yaratmış olan xalqlarda qadın həmişə ülvi varlıq kimi yüksək qiymətləndirilmişdir. Qadınlar bəşəriyyətin taleyüklü problemlərinin həllinə bu gün də öz töhfələrini əsirgəmirlər. Az

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. IV cild.

Çoxşaxəli yaradıcılıq istеdadına malik qüdrətli qələm ustası Cəfər Cabbarlının“Əsərləri”nin dördüncü cildinə müəllifin kiçik həcmli və natamam pyеsləri, librеttoları vəədəbi-tənqidi məqalələri daxil еdilib. Dra

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. II cild.

ХХ əsr Azərbaycan dramaturgiyasının korifеylərindən biri, istеdadlı söz sərrafı, milli ruhlu böyük sənətkar Cəfər Cabbarlının səhnə əsərləri, tariхi dramları onilliklər boyu böyük bir nəslin vətənpərvərlik məktəbi

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. III cild.

Böyük Azərbaycan dramaturqu Cəfər Cabbarlının “Əsərləri”nin üçüncü cildinə daxiledilən pyesləri onun yaradıcılığının son mərhələsində qələmə aldığı dram əsərləridir. Bupyeslər uzun onilliklər Azərbaycan teatrın

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. I cild.

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. I cild.