Qax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qax MKS

Rakim Zeydullazadə. Yunus Əmrə. Sufizm

Sufizm. Yunus İmrə.(1240-1320) Sufizmin tarixinə və mahiyyətinə dair. “Sufizm və ya təsəvvüf” mahiyyət etibarilə eyni mənanı ifadə edən anlayışlardır. Eyni inanc sistemini ifadə etmək üçün her iki termindən paralel şəkildə

Fridrix Nitşe. Zərdüşt belə deyirdi

Bu əsər dünya fəlsəfi fikrinin zehinlərdə dərin iz buraxan on kitabından biri sayılır. Dahi mütəfəkkir Fridrix Nitsşenin qədim şərq müdriki Zərdüştün həyatına və düşüncələrinə həsr olunmuş əsəri həyat və qüdrət

Azərbaycanın milli kimliyi

Oxuculara təqdim olunan bu kitabda Azərbaycan milli kimliyinin təhlilinə həsr olunmuş, öz sahəsi üzrə aparıcı mütəxəssislər tərəfindən yazılmış 23 məqalə əksini tapmışdır. Kitab “Müasir İnkişaf” İctimai B

Rasim Əfəndi. Azərbaycan incəsənəti

Kitabda qədim, orta əsrlərdə və sonrakı dövrlərdə Azərbaycanda yaradılmış görkəmli memarlıq abidələri, təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri araşdırılır, incəsənətimizin zəngin ənənələri hərtərəfli şərh

Firidun Şuşinski. Azərbaycan xalq musiqiçiləri

Görkəmli musiqi tədqiqatçısı Firidun Şuşinskinin "Azərbaycan xalq musiqiçiləri" adlı samballı əsərində Azərbaycan xalqının mənəvi xəzinəsinin ən maraqlı, aktual sahələrindən birinə toxunulur. Kitabda xalq musiqisi və onu